January 2022

主日週一週二週三週四週五週六
1
創世記1-2章(56)
2
創世記3-4章(50)
3
創世記5-6章(54)
4
創世記7-9章(75)
5
創世記10-11章(64)
6
創世記12-14章(62)
7
8
創世記15-17章(64)
9
創世記18-19章(71)
10
創世記20-21章(52)
11
創世記22-23章(44)
12
創世記24章(67)
13
創世記25-26章(69)
14
15
創世記27-28章(68)
16
創世記29-30章(78)
17
創世記31章(54)
18
創世記32-33章(53)
19
創世記34-35章(60)
20
創世記36-37章(79)
21
22
創世記38-39章(53)
23
創世記40-41章(80)
24
創世記42-43章(72)
25
創世記44-45章(62)
26
創世記46-47章(65)
27
創世記48-50章(81)
28
29
出埃及記1-2章(47)
30
出埃及記3-4章(53)
31
出埃及記5-6章(53)

每日讀經-講解,領會安排

Week領會講解組別週一週二週三週四週五週六主日
12/27 - 1/2徐 琳趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉陳康穎趙常祺吳潮水
1/3 - 1/9徐小鈞楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
1/10 - 1/16李旭紅韓家晨丁蘭池曾憲奎曾憲奎韓家晨劉 雯劉 雯
1/17 - 1/23劉 雯陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
1/24 - 1/30陳愛金趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
1/31 - 2/6徐小鈞楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
2/7 - 2/13彭安佩韓家晨丁蘭池 韓家晨 曾憲奎韓家晨 徐小鈞 劉 雯
2/14 - 2/20傅茲心陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
2/21 - 2/27陳康穎趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
2/28 - 3/6徐小鈞楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
3/7 - 3/13高琳韓家晨丁蘭池 韓家晨 曾憲奎韓家晨 丁蘭池 劉 雯
3/14 - 3/20李旭紅陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
3/21 - 3/27劉雯趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
3/28 - 4/3徐小鈞楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
4/4 - 4/10陳愛金韓家晨丁蘭池 韓家晨 曾憲奎韓家晨 徐小鈞 劉 雯
4/11 - 4/17彭安佩陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
4/18 - 4/24傅茲心趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
4/25 - 5/1徐琳楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
5/2 - 5/8王朝紅韓家晨丁蘭池 韓家晨 曾憲奎韓家晨 丁蘭池 劉 雯
5/9 - 5/15高琳陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
5/16 - 5/22李旭紅趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
5/23 - 5/29劉雯楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅
5/30 - 6/5徐小鈞韓家晨丁蘭池 韓家晨 曾憲奎韓家晨 徐小鈞 劉 雯
6/6 - 6/12陳愛金陳康穎陳康穎姜广才陳康穎黃喬黃喬趙常祺
6/13 - 6/19彭安佩趙常祺魏惠愛趙常祺楊金欉楊金欉趙常祺吳潮水
6/20 - 6/26王朝紅楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇楊述宇李旭紅李旭紅

講解分以下四組:
1. 述宇:楊述宇,王朝紅,李旭紅,王春林
2. 家晨:韓家晨,曾憲奎,丁蘭池,劉 雯,徐小鈞
3. 康穎:陳康穎,彭安佩,黃喬,傅兹心,姜广才
4. 常祺:趙常祺,楊金欉,魏惠愛,胡容明
領會:
徐 琳,高 琳,李旭紅,劉 雯,徐小鈞,
陳愛金,彭安佩,傅茲心,陳康穎,王朝紅
=====每日讀經順序=====
1) 潘勁秋 (Jinqiu)
2) 潘玉珍 (Angela)
3) 林兆嵐 (Zola)
4) 髙琳 (Lin)
5) 王朝紅 (Emmy)
6) 張國卿 (Audrey)
7) 李旭紅 (Linda)
8) 吳潮水 (Chao Shui)
9) 魏惠愛 (Betty)
10) 陳雯娟 (Wendy)
11) 王春林 (Robert)
12) 陳愛金 (Ay-Gin)
13) 彭安佩 (Annpey)
14) 傅兹心 (Mercy)
15) 曾憲奎 (Solomon)
16) 劉雯 (Wendy)
17) 趙常祺 (Thomas)
18) 胡容明 (Ron)
19) 韓家晨 (Jiachen)
20) 吳曉東 (Alex)
21) 楊述宇 (Shuh)
22) 陳康穎 (Connie)
23) 黃喬 (Qiao)
24) 徐小鈞 (Freya)
25) 楊金欉 (Jin)
26) 徐琳 (Lin)
27) 朱艶萍 (Yanping)
28) 丁蘭池 (Nancy)
29) 姜廣才 (Guangcai)
30) 周紅霞 (Louise)
31) 林慧 (Eleanor)
32) 曹振銳(Jerry)
33) 徐建斌 (JB)