Hymn 962 -0

我要盡一生服事主
 

Hymn 962 -1

1   每日我活,我要與主同行;
無論何往我必跟隨祂引領。
祂要牽我手,祂知我所求;
祂的恩典夠我用。
 
Hymn 962 -2

2a   每日我活,我要與主共語,
我要用禱告敬拜與祂親近。
祂聽我祈求,祂又安慰我,
祂慈愛永遠不離。
 
Hymn 962 -3

2b   哈利路亞,哈利路亞!
我心用榮耀讚美歌頌。
哈利路亞,哈利路亞!
我要盡一生服事主。
 
Hymn 962 -4

3a   每日我活,我要歌頌我主,
我要揚聲頌讚榮耀祂的名。
聲清澈響亮,我要來頌讚。
宣揚祂奇妙大愛!
 
Hymn 962 -5

3b   哈利路亞,哈利路亞!
我心用榮耀讚美歌頌。
哈利路亞,哈利路亞!
我要盡一生服事主。
我要服事生命的救主,盡一生!
 
Hymn 962 -6